NFL Flag USA Football Gridiron List USA Football
Official Football Development Partner
NFL NFL Players
1st Grade Schedule
Posted Feb 27, 2020

1st Grade  *First team listed wears pinnies

1- Casey          2- Jorritsma          3- Ruezga

4- Seward        5- Silva                  6- Souza

 

Week 1- Tuesday, Aug 31

2 vs. 1 Field 1

3 vs. 6 Field 2

4 vs. 5 Field 3

Week 2- Tuesday, Sept. 7

3 vs. 4 Field 1

6 vs. 1 Field 2

2 vs. 5 Field 3

 

Week 3- Tuesday, Sept. 14

6 vs. 4 Field 1

2 vs. 3 Field 2

1 vs. 5 Field 3

 

Week 4- Tuesday, Sept. 21

4 vs. 1 Field 1

5 vs. 3 Field 2

6 vs. 2 Field 3

 

Week 5- Tuesday, Sept. 28

5 vs. 6 Field 1

1 vs. 3 Field 2

4 vs. 2 Field 3

 

Week 6- Tuesday, Oct. 5

2 vs. 1 Field 1

3 vs. 6 Field 2

4 vs. 5 Field 3